Úvodní stránka » Adaptační program v MIKROškolce

Adaptace dětí v MŠ

Přechod dítěte z domácího prostředí do mateřské školky je velká změna, některé děti se s ní vyrovnávají snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas na přivyknutí nové situaci.

Rodičům doporučujeme před nástupem do MŠ využít adaptačního programu Mikroškolky, kde si dítě může postupně v malých časových úsecích vyzkoušet samostatný pobyt mezi vrstevníky, navykne si zde také respektovat řád a pravidla, která jsou téměř shodná s těmi, která uplatňujeme v MŠ Čtyřlístek.  

 

 

Na začátku školního roku budeme svědky procesu, který Marie Montessori nazvala procesem normalizace, tj. děti se budou učit respektovat stanovená pravidla (např.: zacházet s pomůckami jemně, vrátit pomůcku na její místo, domluvit se s jiným dítětem na spolupráci). Trpělivou prací s dětmi, vysvětlováním a trváním na nastavených principech dojdeme k tomu, že děti se tato pravidla naučí respektovat. Prostředí třídy bude připravené tak, aby bylo bezpečné a podnětné.

Zpočátku školního roku budou ve třídě i jiné než originální montessori pomůcky, které budou doplňovány v souladu s postupnou adaptací dětí na nové prostředí. V první fázi bude kladen důraz na sebeobsluhu, pomůcky z oblasti praktický život a smyslové pomůcky.

Před samotným nástupem doporučujeme po dohodě s personálem navštívit MŠ s dítětem, prohlédnout si společně prostory, půl hodinky pobýt a pak v klidu odejít. Ve chvíli, kdy rodič přivádí dítě do školky k samostatnému pobytu a ono je nejisté nebo dokonce pláče, je dobré okamžik rozloučení neprodlužovat ani neodkládat, v klidu odejít a v domluvenou dobu (přesně!) pro dítě přijít. Ze zkušenosti víme, že většina dětí se zklidní ve chvíli, kdy se za rodičem zavřou dveře.

Doporučujeme začít s kratší dobou pobytu dítěte v MŠ (u nejmenších např. začít s jednou hodinou) a postupně ji prodlužovat. Učitelka vám vždy sdělí, jak pobyt probíhal a společně zvolíte další postup. 

V případě potřeby mohou v prvních několika dnech rodiče (pokud si to přejí) doprovázet dítě i do prostor MŠ, je ale třeba, aby zcela respektovali pokyny pedagogů a nenarušovali chod MŠ.

 

10 doporučení, které vám usnadní nástup do školky

  • Choďte mezi děti, a to i tehdy, má-li vaše dítě sourozence. Choďte do míst, kde si hrají i děti stejně věkově staré.
  • Nechte dítě na určitou dobu v péči jiného známého člověka, aby se pozvolna sociálně otužovalo. Choďte s ním do nových prostředí, kde se i vy musíte chovat podle jiných pravidel než doma.
  • Zaměřte se na dovednost sebeobsluhy s přirozenou a klidnou důsledností a oceněním i drobných výsledků (při jídle, v koupelně, při oblékání a svlékání, uklízení hraček apod.).
  • Rozvrhněte si čas tak, abyste na dítě nemuseli spěchat, má-li věci udělat samo. Počítejte s tím, že když dítě sami oblékáte, krmíte apod., zabírá to méně času, než když to dítě dělá samo. Začněte s činností dřív a vyvarujte se tlaku a spěchu spojeného s tím, že nakonec větší část uděláte za dítě a ještě se na něj budete zlobit.
  • Udělejte si čas na každodenní společnou chvilku u hry, nad knihou či dětským časopisem a podněcujte dítě ke slovnímu vyjadřování.
  • Udělejte si čas na pohádku nebo písničku před spaním. Rozšiřuje se tak dětská slovní zásoba, pochopení logiky děje, soustředění se na poslech a gramatickou stavbu jazyka.
  • Během dne si s dítětem co nejvíce povídejte. Ve volné tempu řeči mu dávejte hodně prostoru, aby mluvilo, poslouchejte ho, krátce komentujte, co říká, aby vědělo, že mu rozumíte.
  • Krátce a srozumitelně oceňujte, co se dítěti daří, povzbuzujte ho, když mu něco nejde, ale i jasně odmítněte nevhodné chování a vysvětlete proč.
  • Vyvarujte se výhrůžek typu „Počkej až budeš ve školce…“ Dítě se bude školky bát už předem.
  • Opatrně zacházejte i s vychvalování školky. „Jak tam bude všechno báječné!“ Je důležité držet se reality a mluvit o tom, co asi všechno tam dítě bude moci dělat. Předejdete tak vytvoření nereálných představ a následnému zklamání.

Kontakt

Studio Čtyřlístek, z.s.
Sídlo: Palackého 11, Olomouc 779 00
774 712 710 (Bezděková)
68347227